Kullanıcı-Hesap Sözleşmesi

UYARI! LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. İŞ BU YAZILI METİN BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDEDİR.

1. TARAF BİLGİLERİ

1.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu kullanıcıya OtCrafts (‘’Hizmet Veren’’) Platformları üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, niteliği uygun düşen hükümleri gereği bağlayıcı bir sözleşme hükmünde olup Hizmet Veren statüsünde olan OtCrafts ile işbu Hizmet Veren’in platformlarına herhangi bir şekilde giriş yapan, ziyaret eden, giriş yapmaya teşebbüs eden, bu web sitesinde hesap oluşturan, bu web sitesi yer alan tüm görsel ve işitsel bilgi, belge, yazılım, iş ve servis, alt ve yan hizmetleri, saklayan, depolayan, işleyen, başvuran, kayıtlayan, görüntüleyen, tıklayan, yükleyen, sunulmuş üçüncü parti linklerine tıklayan, reklamları görüntüleyen, yönlendirilen, hizmet ve ürünleri görüntüleyen, ifşa eden, gönderen, kullanan, hizmet ve ürünleri satın alan, satın almaya teşebbüs eden, bu web sitesinde tüm servisleri kullanan veya her türlü servisten istifade etmeye çalışan, istifade eden ve bu yollarla kişisel verilerinin işlenmesine rıza verip bu sözleşmenin tarafı olan ve aynı anda bu yollarla yürürlüğe giren sözleşme yanı ise kullanıcı (‘’Kullanıcı’’) olarak anılacaktır.

HİZMET VERENOTCRAFTS GÜMÜŞ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRESYeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. No:27 İç Kapı No:2  Bakırköy/İstanbul
VERGİ NO6491214477
KEP ADRESİotcraftsgumus@hs01.kep.tr

2. TANIMLAR

2.1. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen, anlamları ifade edecektir:

a)‘’Alıcı’’:Web Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üye veya site üzerinde paneli bulunmayan tüketicidir.

b)‘’Satıcı’’:Web Sitede belirtilen ürün ve hizmetleri sunan, işbu ürünler ve hizmetler üzerinde ayni haklar ile fikri mülkiyet hakkı sahibi bulunduğu, tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve hizmetleri sağlayan OtCrafts’ı/Hizmet Veren’i,

c)‘’Web Site’’: www.otcrafts.com URL adresli ve ‘’otcrafts’’ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

d)‘’Kullanıcı/Üye’’: Taraf Bilgileri maddesinde yazılan hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla işbu Web Siteden ürün/mal/hizmet alımı ile hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel üyelik ile ya da üyelik paneline kayıt olmadan Satıcı tarafından sağlanan ürün ve hizmetleri görüntüleyen, ürün ve hizmetleri indiren, yükleyen, paylaşan, Web Site politika ve servislerinden yararlanan ya da Şirketçe üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen ya da herhangi bir ürün üzerinde mesafeli satış sözleşmesinin akdedildiği bireysel veya kurumsal gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca Üye ya da Kullanıcı olarak anılacaktır. Üye ve Kullanıcı sıfatları arasında hukuki anlam ve değer nezdinde statü farkı bulunmaz. OtCrafts, müşteri paneli oluşturma haklarını ve web site panelleri üzerinde tek taraflı değişiklik yapma haklarını daima saklı tutar.

e)‘’OtCrafts/Şirket/Hizmet Veren’’: Web site ile web sitede sergilenen ürün ve hizmetler üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan hizmet sağlayanı, OTCRAFTS GÜMÜŞ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni kasteder.

f)‘‘Kullanıcı Adı’’: Web Site Kullanıcılarının Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Kullanıcılara yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.

g)‘’Şifre’’: Web Siteye üyelik sırasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan şifredir.

h)‘’İş Ortakları’’: Hizmet Verenin yansıttığı üçüncü kişilere ait ürün ve hizmetleri, alt ve yan hizmetleri ve her türlü servisi sunacak ve işbu hizmetin ifasına katılacak ve yardımcı olacak gerçek ve tüzel kişileri kasteder.

i)‘’Diğer Kullanıcı/Diğer Üye’’: İşbu sözleşmeyle aksi ileride belirtilmedikçe Kullanıcı sıfatını haiz kişilerle aynı hak ve yükümlülüklerin muhatabı olan, Web siteyi kullanan veya kullanmış sayılan, Web Site’de yer alan diğer sözleşmeler veya işbu sözleşme hükümleri gereği sözleşmenin tarafı hükmünde olan diğer tüketicileri işaret eder.

  1. j) ‘’Kullanıcı Hesabı’’: Kullanıcı’nın iş, işlem ve eylemlerini gerçekleştirdiği, Web Sitesi üzerinde bulunan kendisine Kullanıcı Adı ve Şifreyle birlikte tahsis edilmiş paneli ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN AMACI

3.1. İşbu sözleşmenin amacı tüketici ile Kullanıcılara arzu ettikleri ürün satışını sağlamayı ve bu süreçte yaşadıkları alışveriş deneyimini kolaylaştırmayı, ürünleri en kısa sürede ve en verimli şekilde kullanıcılara sağlamayı ve teslim etmeyi, bunun karşılığında Kullanıcının satın aldığı ürüne karşılık gelen tutarı ödemesini, Web Site servis ve yan hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktır.

3.2. OtCrafts, hiçbir şekilde Kullanıcı’nın simsarı, istisnalar saklı kalmak kaydıyla temsilcisi veya ticari mümessili, işvereni, iş sahibi, acentesi, aracısı, karz alacaklısı, komisyoncusu, pazarlamacısı, distribütörü, vekili veya organik teşebbüsü olmayıp diğer bir tacir yardımcısı sıfatına da sahip değildir. Taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması OtCrafts’ın iş bu sıfatları kesp ettiği şeklinde yorumlanamaz.

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Mesafeli Satış Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası ile KVK ve Çerez Politikasından kaynaklanan haller saklıdır.

4.2. Fesih bildiriminin Hizmet Veren’e ulaştığı ana kadar doğmuş alacaklar Hizmet Veren’e tam olarak ödenir. Feshin sonuç doğurması, taraflar arasında Mesafeli Satış sözleşmesinden kaynaklanan hak ve borçların sona ermesine yol açmaz; bu hak ve borçların düşmesine veya hak ve borçlardan feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu sözleşme ilişkisinden doğmuş, muaccel ya da müeccel asıl borç ve fer’ileri ile tali borçların sonlanması anlamına gelmez.

5.KULLANICININ HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

5.1. Kullanıcı; kanunlara, yönetmeliklere ve diğer mevzuatta yer alan her türlü geçerli kurallara, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve uluslararası anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,

5.2. Kullanıcı; Web site hizmetlerinden istifade ederken verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle ürün ve hizmetlerin satın alınması, görüntülenmesi, işbu eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle Hizmet Veren’in yanıltılması ya da web sitede bulunan yazılım modülleri ile sair programların hatalı komut girdi ve çıktısını sağlaması sonucu Kullanıcı’ya, Kullanıcı’nın istekleri ve tercihleri dışında ürün ve hizmetler sergilenmesi, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin sağlanan gerçeğe aykırı bilgilerden ötürü işlenememesi, çerezlerin yanlış yönlendirilmesi sonucu Hizmet Verende ve kullanıcının kendi mamelekinde meydana gelebilecek zarar, ziyan ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin tümüyle Hizmet Veren takdirinde olmak kaydıyla, sona erdirilebileceğini ve web site hizmetlerinden ihraç edilebileceğini, Web Site’den veya bu web sitenin belirli kısımlarından ve sunulan hizmetlerden yararlanamayabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemleri gerçekleştirmeyeceğini, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı her işlemde dürüst ve iyi niyetli davranacağını, Şirket’in ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, Web Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde kullandığı bilgilerin gerçeğe uygunluğundan malvarlığıyla sınırsız sorumludur. Kullanıcı, alışverişin tamamlanması veya hizmetin gerçekleştirilebilmesi için sisteme tanımladığı/entegre ettiği bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından doğan zararlara katlanmakla mükelleftir.

5.4. Kullanıcı; Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış internet adresine iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hizmet Verenin sorumlu tutulamayacağını,

5.5. Sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine (gerçek kişiler için 18 yaş ve 18 yaşından büyük, reşit, ayırt etme gücünü haiz, mahkeme kararıyla kısıtlı olmayan; tüzel kişiler için yönetim organlarının kurulmuş olması zorunlu) sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, kullanım yeterliliğinin bulunmaması hallerinde Web Site servis ve işlemlerinin münhasıran veli ya da vasi, tüzel kişiler için kanuni temsilci veya kayyım gözetiminde ve icazetinde gerçekleştirilebileceğini aksi durumda Hizmet Vereni sorumlu tutmayacağını,

5.6. Site üzerinden sunulan hizmetlere, Hizmet Veren tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, Web Site yazılım kod ve veri parçacıkları sırası ile komutlarını hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş ya da saldırıya uğramış olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde Hizmet Verenin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini,

5.7. Kullanıcı; verilerinin, Kullanıcı’nın kendi ihmali ya da kusurlu davranışı sonucunda yetkisiz kişilerce okunması, ele geçirilmesi, işgal edilmesi, depolanması ve arşivlenmesinin, aktarılmasının veya 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlanan Veri Sahibi’nin (Kullanıcı) verilerinin kötüniyetli kişiler tarafından işlenmesi, Kullanıcı’nın veri kullanımının engellenmesi, tüm bu sayılanlara teşebbüs edilmesi sonucu Kullanıcı’da ve üçüncü kişilerde meydana gelebilecek maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı zararlardan, kayıp ve ziyanlardan Hizmet Vereni sorumlu tutmayacağını ve Hizmet Veren’in sorumlu olmadığını,

5.8. Şirket platformlarına ekleyeceği yazışma, konu başlığı, yorum, değerlendirme, puanlama, rumuz, desen, resim, fotoğraf vb. tüm görsel ve yazılı malzemenin hukuk kuralları, telif hakları yasaları, genel ahlak ve görgü kurallarına uygun olacağını, tehdit edici, ırkçı, cinsel ve ahlak ve etik dışı unsurlar içermeyeceğini, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, paylaşım ortamına eklediği dosyalar gibi gönderdiği ve paylaştığı içerik ve bilgilerinin sorumluluğunun sadece ve münhasıran kendisine ait olduğunu, Hizmet Veren’i bu içerik ve materyallerden hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, sadece ve münhasıran yukarıda belirtilen hususların incelenmesi ve gerekli gözden geçirmenin yapılması, denetlenmesi, yasal mercilere bildirilmesi veya veri işleme çerçevesinde üçüncü şirketlere (KVK ve Çerez Politikası’nda üçüncü şirket unvanları belirtilmiştir) aktarılması amacıyla açık rıza; Gizlilik Politikası ve KVK ve Çerez Politikası’nda ön görülen kişisel verilerin işlenmesi şartları çerçevesinde Hizmet Verene bu görsel ve işitsel tüm veriler üzerinde sınırlı ve özel lisans(kullanım) hakkı verdiğini,

5.9. Gizlilik Politikası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, elektronik cihazlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,

5.10. Kişi ya da kurumların (OtCrafts dahil) isimlerini lekeleyici, karalayıcı, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

5.11. Hizmet Verenin izni olmaksızın site üzerinde ticari amaçlar güden veya ticari kabul edilen faaliyette bulunmamayı, ticari ya da bireysel reklâm yapmamayı, aksi izin verilmedikçe herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

5.12. Hizmet Veren tarafından Kullanıcı’nın kişisel bilgileri ile kişisel verisi hükmündeki her türlü bilgi dahilinde hukuka uygun şekilde elde edilen kayıtların tamamının rızası dâhilinde olduğunu,

5.13. Sitenin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı, kitlenme, donma, yavaşlama, internet protokolünün devre dışı kalması, internet gecikmesi, kesinti, elektriklerin kesilmesi vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,

5.14. Site adının, adresinin ve içeriğinin Hizmet Veren tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden iş bu unsurların değiştirilebileceğini, Hizmet Veren’in mevcut siparişleri ve stok garantisi reddi saklı kalmak kaydıyla ilanların her zaman kaldırılabileceğini, sistemin her zaman ve sürekli olarak Hizmet Veren veya temsilcileri ile moderatörleri tarafından güncellenebileceğini, bakıma alınabileceğini, izlenebileceğini ve izlendiğini,

5.15. Hizmet Verenin 5.39. hükmü saklı olmak şartıyla diğer gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

5.16. Hizmet Verenin sistemini ticari amaçlı kullanabileceğini ve KVK ve Çerez Politikası nezdinde bu amaca uygun şekilde veri işleyebileceğini, ilgili verileri istatistikleyebileceğini,

5.17. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), bruteforce teşebbüsü, time-bomb vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı, girişimlerde bulunmamayı, kötüniyetli zarar verici işlemlerde bulunmamayı,

5.18. Site üzerinde Hesap Paneli vasıtasıyla olsun ya da olmasın yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu, Web Site üzerinde kişisel bilgiler ve “Şifre” ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu, bununla birlikte aynı kişisel bilgileri kullanarak ikinci bir hesap oluşturamayacağını, aksi takdirde OtCrafts’ın sözleşmeyi haklı sebeple sorumluluk üstlenmeden ihtarsız ve tazminatsız fesih hakkı sahibi olduğunu, bu halde Kullanıcı’nın yararlandığı hizmetlerin durdurulabileceğini ve OtCrafts’ın gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’ya hizmet vermekten kaçınabileceğini, Kullanıcı Hesabı’nın üçüncü kişilerle müşterek kullanıldığı ve hizmetlerden birlikte istifade edildiği hallerde üçüncü kişilerin de Kullanıcı ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu ve yaptırımlara katlanmakla mükellef olacağını,

5.19. Satın alma işleminde -tercih ettiği takdirde- geçerli bir kredi kartı kullanmak zorunda olduğunu (alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı seçilmiş ise), kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında veya işlem banka kuruluşu tarafından reddedildiğinde sistemden alışveriş yapamayacağını, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde haksız ters ibraz(chargeback) talebinde bulunmamayı, tüm ihtilaflar halinde öncelikle OtCrafts ve temsilcileri ile sulh yolunu seçmeyi, haksız ters ibrazın vukuunun tespiti halinde işlem tutarının iki katı meblağında cezai şarta mahkum olacağını, ters ibraza başvurduğu hallerde elindeki bilgi ve belgeleri OtCrafts ile paylaşmak zorunda olduğunu, OtCrafts’ın bu halde tüm maddi ve manevi tazminat haklarının saklı olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.  Kullanıcı, ödemesini kredi kartı veya iyzico Sanal POS hizmetleri vasıtasıyla gerçekleştirdiği takdirde belirtilen komisyonlardan sorumlu olacağını gayırkabil-i rücu kabul eder.

5.20. Ürün ve hizmet alımı sırasında geçerli bir kimlik kartı bilgileri tanımlamak, kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve gerektiği durumlarda ilgili yerleri işaretlemek zorunda olduğunu, aksi takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesi ile diğer sözleşmelerin kurulmamış sayılacağını ve bu takdirde teslimatın yapılmayacağını, ürün teslimatı üçüncü şahıslara yapılıyorsa, ürünü teslim alacak olanın, Hizmet Veren adına teslimat yapanın talep edeceği belgeleri göstermek, imzalanmasını istediği belgeleri imzalamak ve/veya ilgili  yerleri işaretlemek zorunda olduğunu, bu durumda yapılmış veya yapılacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını, kabul, taahhüt ve beyan eder.

5.21. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi sistem üzerinden kabul etmeye ve Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, Hizmet Verene verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal Şirket’e bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.22. Kullanıcı, piyasa koşullarını ve gerçekleşmesi muhtemel alım-satım işlemini bozucu manipülatif teklif verme girişimlerinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. YAZILIM GÜVENLİĞİ VE KULLANIM ŞARTLARI

6.1. Kullanıcı; gönderme, yedekleme, bilgi girme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla (i) Suç işlemeyeceğini ve paylaşacaklarının suç unsuru oluşturmayacağını, kamunun haklarına halel getirmeyeceğini, üçüncü kişilerin web siteden istifade etmesini engellemeyeceğini, web sitede yer alan herhangi bir politikayı veya kuralı çiğnemeyeceğini; (ii) Virüs, bozulmuş dosya, Truva atı (Trojan horse), kurt, solucan(wurms), iptal programcığı, “fare kapanı” (mouse trap) adı verilen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici program kullanmayacağını ve zarar verici girişimlerde bulunmayacağını; (iii) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını; (iv) OtCrafts’ın ya da üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin yerel ya da dünya çapındaki telif hakkı, lisans hakkı, tescilli marka, patent ve diğer mali ve fikri haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. Web Site servisleri ve ürünlerinden istifade sırasında elektronik cihaz, donanım veya manyetik/dijital aygıtlarda ortaya çıkan arıza, bilgi kaybı, kitlenme, donma, yavaşlama, internet protokolünün devre dışı kalması, gecikme, kesinti, aşırı yüklenme vb., hallerinin neden olduğu zarar, ziyan ve kayıpların sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olduğunu, Uygulamayı kullandığı elektronik cihazın yeterliliğinden münhasıran sorumlu olduğunu, OtCrafts’ın işbu elektronik cihaz bilgilerini denetleme veya araştırma ve elverişlilik bildiriminde bulunma yükümlüsü olmadığını, Web Site’yi kullandığı veya kullanmış sayılacağı süre boyunca zararlı ve kötü niyetli yazılımlar ile web uygulamalarına ve web siteye giriş yapmayacağını, bu konuda münhasıran her türlü önlem ve tedbiri almak yükümlülüğünde olduğunu,

6.3. Hizmet Veren, Web Sitesi aracılığıyla yapılan her siparişin Türk yasalarına, Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke yasalarına, ticaret yaptığı ya da malın transit geçtiği ülke ya da ülkelerin yargılama yetkisi olan yasalarına ve uygulanabilir tüm hukuki sistemlerinin kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, hesap Kullanıcı Adı ve Şifresini yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını önlemekle ve gerekli denetim, araştırma, inceleme ve bildirimleri yapmakla ve işbu hallerin vuku bulduğu takdirde OtCrafts’a bildirmekle yükümlüdür.

6.4. Kullanıcı, Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifrelerinin üçüncü kişiler veya diğer yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla ve işbu halleri vuku bulduğu takdirde Hizmet Verene bildirmekle yükümlüdür. Web Site’de, Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Adı ve Şifre ile yapılan her işlem ve her eylem aynı Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır ve Kullanıcı’yı bağlar. Bu halde Kullanıcı veya Ziyaretçi, Web Site’yi kullanmak ve hizmetlerden faydalanmakla herhangi bir şekilde OtCrafts ve/veya diğer kullanıcılara ya da üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, yansıma zararlar, müspet ve menfi zararlar, maddi ve manevi zarar kalemleri, sözleşme bedelleri, kardan yoksunluk, rekabet kaybı, müşteri kaybı, yargılama giderleri, noter ve arabulucu ücretleri, hükmolunan kanuni avukatlık ücretleri ile diğer yan gider kalemlerini tazmin etmekle mükelleftir. Kullanıcı, her halükârda OtCrafts’ı tüm zarar ve gider kalemlerinden ari ve beri kılacağını taahhüt eder. Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Kullanıcı’ya ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Aynı Kullanıcı’nın birden fazla hesabının olduğunun anlaşıldığı hallerde OtCrafts iş bu yan hesapları devre dışı bırakma yetkisine sahiptir. Kullanıcı’nın mevcut indirim, promosyon, kampanya, çekiliş vb., fırsatlardan yararlanmak için birden fazla hesap kullandığının veya hesap oluşturduğunun tespiti halinde OtCrafts, Kullanıcı’nın tüm hesaplarındaki kampanya ve indirim hakkını sonlandırma yetkisini saklı tutar. OtCrafts’ın tazminat hakları saklıdır.

6.5. Kullanıcı, işbu Sözleşmeden veya Web Sitesini kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu vergi, harç, resim, rüsum gibi tüm mali yükümlülüklerin Hizmet Veren tarafından karşılandığı ve ita edildiği takdirde Hizmet Verene karşı tam rücu sorumlusu olduğunu kabul ve beyan eder.

6.6. İşbu Sözleşme Üye’ye, Web Sitesi’ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, Şirket’e veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi’nin içeriği üzerinde veya diğer hiç bir konuda hukuki bir hak vermez ve işbu hususların ticari veya kişisel yahut sair amaçlar için bilgilerinin sunulması, erişime uygun hale getirilmesi, indirmeye veya yüklemeye olanaklı hale getirilmesi, teşhir edilmesi bu haklar üzerinde Kullanıcıya sınırlı veya sınırlı olmayan lisans ve telif hakkı devrinin yapıldığı anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanamaz. Kullanıcı, diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında, Şirket’le, sistemle ve sisteme dâhil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.8 Kullanıcı, Şirket’in Kullanıcı’ya diğer Üyeler tarafından gizli ya da açık şekilde verilen puanlarda ya da ürünlere yapılan yorumlar hakkında suç unsuru teşkil etmeyen yorum ve değerlendirmelerde herhangi bir kontrolü olmadığını ve diğer üyeler tarafında verilen olumsuz puanlar ya da görüşler yüzünden oluşabilecek yetersizlik suçlaması, leke sürme, mahremiyete saldırı durumlarında Şirketi sorumlu tutmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, ürünler hakkında gerçeğe aykırı yorum ve değerlendirmelerde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

6.9. Web Siteyi kullanan Kullanıcı’nın, üçüncü parti şirket veya kullanıcıların broşür, afiş, katalog, direktif, şartname, sözleşme, politika, bilgilendirme ve aydınlatma onam metinleri veya dokümanları, başvuru formları, dijital kitapçıkları ve dijital yazı veya metinleri, Hizmet Veren’in politikalarını, sözleşmelerini, servis ve kullanım şartlarını, sözleşme mahiyetindeki ek dokümanları; indirmesi, yüklemesi, görüntülemesi, göndermesi, erişim sağlaması ve sağlatması, değiştirmesi, üçüncü platformlara dahil etmesi, sergilemesi, sahnelemesi, paylaşması, satması, kiralaması gibi işlemlerden doğan zararlarından Hizmet Veren hiçbir şekilde sorumlu olmaz. Meğerki Hizmet Veren, özensizlik veya dikkatsizlik sonucu yazılım güvenliğinin ihlal edilmesine ağır kusuruyla veya kasten sebebiyet vermiş olsun. Hizmet Veren, bu halde hafif ihmalinden sorumlu tutulamaz. Hizmet Veren, kendisine haber verilmeksizin işbu platforma üçüncü kişiler tarafından yüklenen, yükletilen, gönderilen, paylaşılan, sergilenen, sahnelenen, kaynak kodları veya trafik raporları ile sair verileri paylaşılan hiçbir dosya, belge, format, yazılım, donanım, program veya manyetik-elektronik unsurdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Hizmet Veren’in bu durumdan haberi olduğu hallerde sorumluluğu ağır kusuruyla veya kasten hareket ettiği hallerle sınırlıdır.

6.10. Kullanıcı, bu sözleşme veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki yahut ayrılmaz parçası olan her türlü sözleşme, politika, beyanname, duyuru, ilan, doküman ve sair belgelere uymaması halinde, (Kullanıcının yapması durumunda) üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve Şirketin müdürleri, aracıları, tedarikçileri, bağımsız sözleşmecileri, ticari vekilleri, ticari mümessilleri, temsilcileri, bağımlı ortakları ve tüm -4857 sayılı kanun kapsamında olsun veya olmasın- çalışanları aleyhine oluşabilecek) bütün maddi ve manevi zararları (avukatlık vekalet ücreti ile iradi avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.11. Hizmet Veren, Web Site’de ürünleri sergilemesiyle işbu ürünlerin siparişinin müsait olduğunu, ürünlerin siparişinden yararlanabilmenin mümkün olduğunu, bu ürünlerin güncel veya kesin doğru, isabetli bilgiler içerdiğini veya ürünlerin sergilenmesi ve görüntülenmesinin mümkün kılınmasıyla Kullanıcılara bu ürünlerin stokta yer aldığını veya ürünler nezdinde belirli bir hak vermiş ya da tahsis etmiş olduğunu taahhüt veya garanti etmez. Hizmet Veren, stok durumu ile ilgili güncel bilgileri her ürün siparişinden önce Müşteri’nin göreceği şekilde sergilemekle mükelleftir.

6.12. Müşteri, hak ve niteliği uygun düşen borçlar saklı ve baki kalmak kaydıyla, her zaman kendi kullanıcı panelini kapatabilir, hesabını devre dışı bırakabilir, dondurabilir, hizmetlerin sonlandırılmasını talep edebilir, kupon veya kampanya haklarından feragat edebilir, (bu halde kupon veya kampanya hakkı tanınmasını isteyemez) OtCrafts’ın hizmetlerinden yararlanmayı her zaman bırakabilir, sonlandırabilir.

6.13. Kullanıcı, bu sözleşmeden ve OtCrafts Ürün Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan hiçbir alacak ve borcunu OtCrafts’ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilere devir veya temlik edemez, nakledemez, işbu sözleşme ilişkisini devredemez, sözleşme üzerinde tek taraflı değişiklikte bulunamaz, OtCrafts Kullanıcı-Hesap Sözleşmesinde sözleşmede değişiklik yapılmasını teklif edemez, bu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını ve diğer haklarını üçüncü kişilere OtCrafts’ın yazılı muvafakati bulunmaksızın kullandıramaz, kullanım hakkını devredemez. Gizlilik Sözleşmesi’ne dair hükümler saklıdır.

6.14. Herhangi bir gerçek kişinin Web Site’ye, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu, işbu yetkinin belgelenmesi için OtCrafts tarafından istenen tüm bilgi ve evrakları paylaşacağını, aksi takdirde panelinin ve hesabının devre dışı bırakılabileceğini, askıya alınabileceğini ve/veya tüm ilan ve satış işlemlerinin durdurulabileceğini beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.15. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Kullanıcı, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan OtCrafts’ı haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Kullanıcı, yetkilisini OtCrafts’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Kullanıcı, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile OtCrafts’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde OtCrafts’ın, bütün zarar, ziyan ve kayıplarını kendisine rücu edebileceğini bildiğini, bu hususta Kullanıcının tam rücu sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7. YAPTIRIMLAR VE YAN YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1. OtCrafts, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin çalıntı ya da kayıp bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi ya da ihbar edilmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme, durdurma ve üyeliği askıya alma hakkı ile siparişi durdurma, iptal etme hakkına sahiptir. OtCrafts’ın yargı mercilerine ihbar, şikâyet ve başuru ile diğer tazminat isteme hakları saklıdır. OtCrafts, aşağıda tadaden sıralanan hallerde Kullanıcı’nın hesabını devre dışı bırakma veya süresiz ya da süreli iptal etme ya da askıya alma veya belirli hak ve yetkilerden mahrum bırakma hakkına sahiptir:

  1. i) Kullanıcı’nın kusurlu davranışı neticesinde ürünlerin bozulması, değiştirilemez hale gelmesi ve kişisel verilerin gereği gibi işlenmesinin Kullanıcı tarafından engellenmesi,
  2. ii) Mobil Uygulamalanın platform nezdinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kişisel bilgi ve verilerini sızdırmak, işgal etmek, ele geçirmek amaçlı kötüniyetli programlarla ve yazılımlarla kullanılması veya indirilmesi,

iii) Diğer Kullanıcıların şahıs varlığı ve mal varlığı haklarının kusurlu veya kusursuz ihlal edilmesi, İş Ortakları’nın ve Diğer Kullanıcıların fikri mülkiyet, telif, lisans ve sair ayni haklarına halel getirilmesi,

  1. iv) Haksız ters ibraz talebinde bulunulması ve işbu haksız ters ibraz sonucunun kesinleşmesi, ürünün ayıpsız teslimine karşılık ayıplı teslim edildiğini inandırıcı şekilde iddia etmek ve bu konuda karalama, iftira ve lekeleme girişimlerinde bulunmak, haksız suç duyurusunda ve ihbarda bulunmak, haksız olduğunu bilmesine veya bilebilecek durumda olmasına karşılık kötü niyetli şekilde tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine başvurmak,
  2. v) Kullanıcı Adı ve Şifre’nin üçüncü kişilerle paylaşılmasının, hesabın üçüncü kişilere kullandırtılmasının veya müşterek kullanımın tespiti,

vi)Gizlilik Politikası ve Sözleşmesi’ne ve işbu sözleşmenin eklerinde yer alan maddelere aykırılık halleri,

vii) Her halükârda Kullanıcı’nın kusurlu davranışından ötürü OtCrafts’ın üçüncü kişilere veya Kullanıcılara tazminat ödemek zorunda kalması, üçüncü kişilerin ve Diğer Kullanıcıların gider ve masraflarını karşılamak zorunda bırakılması, Kullanıcı’nın hukuki temelden yoksun rücu talebinde bulunması halleri.

7.2. OtCrafts, Kullanıcı’nın üründen beklenen tatmin ve verimin alınması için ürünü ihmalsiz kullanacağını ve Kullanıcı’nın ürünü kullanmasından doğan sorumluluğunu üstlendiğini hiçbir şekilde taahhüt etmez. OtCrafts, hiçbir şart ve durumda Kullanıcı’ya tavsiye ve telkinlerde bulunmakla yükümlü değildir. OtCrafts’ın hiçbir şekilde ürünlerin kullanılması, parlatılması, cilalanması, yenilenmesi, yeniden satışı, boyut genişletmesi-daraltması gibi danışmanlık ile ürünlerin satışı, pazarlanması ve ürünlerin dağıtımında lojistik destek sağlama borcu bulunmaz.

7.3. Kullanıcı, www.otcrafts.com platformunda işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, www.otcrafts.com’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu lisanslı yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, Ürünleri kullanırken zikredilen tedbir ve önlemleri alacağını, OtCrafts’ın mutat kullanım dışındaki hiçbir ürünü iade etmeyeceği ve cayma hakkının bu durumda kullanılamayacağını, Ürünlerin kullanımında tedbir ve önlemlerin alınmadığı hallerde sorumluluğun sadece ve münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.4. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı; diğer Kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere OtCrafts ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde OtCrafts ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini ve OtCrafts’a/Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde OtCrafts’ın işbu sözleşmeyi haklı sebeple fesih ile Kullanıcı’nın hesabını devre dışı bırakma, iptal etme, hizmet alım ve satımlarına ilişkin faaliyet ile ilan imkanlarını kısıtlama ya da kullandırmama hakları saklıdır. Kullanıcı, Site üzerinde; Site dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

7.5. OtCrafts, Web Site’de ürün hizmetlerini sergilemesiyle işbu hizmetlerin kesintisiz süreceğini, hizmet performansının aynı kalitede ve derece sabit kalacağını, Uygulama erişilebilirliğinin üçüncü kişiler veya ön görülemeyen bir sebep tarafından engellenmeyeceğini garanti ve taahhüt etmez. OtCrafts, ilanlarında yer alan bilgilendirmelerin bağlayıcı tavsiye hükmünde olmadığını ve ilan bilgilendirmelerindeki açıklamalarında sonuç taahhüdünde hiçbir şekilde bulunmadığını beyan eder.

8. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

8.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hiçbir alacak ve borcunu OtCrafts’ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilere devir veya temlik edemez, nakledemez, işbu sözleşme ilişkisini devredemez, sözleşme üzerinde tek taraflı değişiklikte bulunamaz, OtCrafts Kullanıcı-Hesap Sözleşmesinde sözleşmede değişiklik yapılmasını teklif edemez, bu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını ve diğer haklarını üçüncü kişilere OtCrafts’ın yazılı muvafakati bulunmaksızın kullandıramaz, kullanım hakkını devredemez. Mesafeli Satış ve Gizlilik Sözleşmesi’ne dair hükümler istisna kılınmıştır.

9. HİZMET VERENİN HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

9.1. Hizmet Veren herhangi bir zaman diliminde web sitesinin geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve genişletilmesi, imkanlar sağlanması, tercihlerin değiştirilmesi, site politikalarının ve sözleşmelerinin değiştirilmesi ve bunların duyuruları için sistemin bakımı amacıyla sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu Hizmet Verenin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

9.2. Hizmet Veren, Kullanıcılara, site üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra Kullanıcının belirlediği “Şifre” verebilir. Hizmet Veren söz konusu başvuru alanlarını dolduran üye adaylarına işbu üye isminin alındığını, üye isminin site politikası gereği yasaklı, müstehcen, çirkin, olumsuzu andıran, suç işlemeye teşvik veya tahrik eden veya genel olarak hukuka aykırı sebepleri tespit ettiği an üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını veya hizmetlerden yararlanmalarını hukuka aykırı olmamak koşuluyla süresiz olarak engelleyebilir.

9.4. Hizmet Veren, üye dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Tahsis ettiği kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

9.5. Hizmet Veren üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında elektronik ortamda bulunduracakları dosya ve mesajlardan gerekli gördüklerini, uygun göreceği periyotlarda yedekleme veya silme yetkisine sahiptir. Yedekleme veya silme işlemlerinin Hizmet Verenin ağır kusuru dışında meydana gelen sonuçlarından Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.

9.6. Hizmet Veren kendi ürettiği ve/veya dışardan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, derleme, tasarım, grafik, desen, fotoğraf, resim, video, hareketli veya hareketsiz animasyon, 3D ögeler, özgün metin vb., her türlü görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif, kullanım ve işletme haklarına sahiptir.

9.7. Hizmet Veren, üyelerinin ürettiği ve kendi hür iradeleriyle sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri ticari amaçlı kullanma, paylaşma, gizlilik politikasında belirtilen üçüncü parti şirketlere verilerin işlenmesi için verme, kullandırma, yayınlama veya başka bir adrese taşıma yetkilerine sahiptir. Kullanıcı, bu konuda Hizmet Veren’i yetkili kıldığnıı ve iş bu sayılan işlem ve eylemlere açık rıza verdiğini beyan eder. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, çoğaltılması, işletilmesi ve/veya yayınlanması durumunda, Hizmet Veren’den, hiçbir telif ücreti veya herhangi bir başka ad altında kulanım hakkı bedeli talep edilemez.

9.8. Hizmet Verenin ürün ve hizmet satışları, kendi imkanları ve İş Ortakları’nın imkanları ile sınırlıdır. Hizmet Veren, mümkün olmayan hizmetlerin sağlanmasını yapmamakta, siparişi iptal etmekte, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmekte serbesttir. Hizmetin geri alınamaz olduğu haller ve mücbir sebep halleri saklıdır. Hizmetlerin teşhir edilmesi ve başvuru formunun doldurulmasının elverişli olması, işbu hizmetlerin gerçekleştirileceğinin ve sözleşmenin kurulacağının taahhüdü veya garantisi değildir.

9.9. Hizmet Veren, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin, iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm vb. ticari amaçlar için içerik sağlayıcılar, web servisleri ve diğer kullanıcılara kullandırılması konusunda tam yetkilidir.  Hizmet Veren, Kullanıcı’ya ticari elektronik iletiler gönderebilir. Kullanıcı’nın bu konuda rızasını geri alma hakkı saklıdır.

9.10. Hizmet Veren, Kullanıcı’nın açık rızası dahilinde üye kayıt bilgilerini kullanarak diğer ticari şirketlerin müşteriye yönelik her türlü reklâm ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. İşbu Sözleşme’nin kurulmasıyla Hizmet Veren’e açık rıza verdiğini Kullanıcı bilaistisna ve bilakaydüşart kabul ve beyan eder. Satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özelliklerini değiştirme yetkisi Hizmet Veren’e aittir. Hizmetlerin ilan edilen fiyat ve özellik bilgileri ile geçerli durum arasında farklılık olması durumunda Hizmet Veren geçerli şekilde hizmet sağlanmasını yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına, diğer sözleşmelerde gözetilecek esaslar kapsamında iade edebilir.

9.11. Hizmet Veren kullanıcının başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Kullanıcı, geçiş yaptığı veya yönlendirildiği site içeriğinden Hizmet Veren’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaktır.

9.12. Hizmet Veren, tümüyle Hizmet Veren’in takdirinde olmak kaydıyla gerekli gördüğünde, faydalanmak için Kullanıcı hesabı oluşturulmasını gerektirmeyen hizmet ve servislerini, Kullanıcılara duyurmak, bu konuda gerekli bildirimleri yapmak ve web siteye uygun erişim sağlamakla üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini ile kapsamlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretsiz hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir.

9.13. Hizmet Veren, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişikliklerin kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde işbu değişiklik duyurusunun Web Sitede duyurulması tarihini izleyen 3(üç) gün içinde Hizmet Verene bildirilmesi zorunluluktur. Bu süre içinde Hizmet Verene bildirilmemesi, değişikliklerin akabinde kabul edilmemesi, değişikliklere aykırı davranılması haklı fesih sebebi olup Hizmet Veren, kullanıcıya sunulmuş olunan hesap, hizmet, veri işlenmesi gibi süreçleri askıya alabilir, kullanıcıyı ihraç edebilir ve sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Aksine özel bir anlaşma yapılmadıkça, kullanıcı site üzerinden yaptığı her türlü hizmet alımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu, hakkını üçüncü kişilere devir amaçlı olmadığını kabul ve taahhüt eder.

9.14. Hizmet Veren, sistemin tüketicilere ve kullanıcılara Hizmet Veren’in ürünlerini veya İş Ortaklarının ve hizmetlerini sunmak ve sergilemek üzere kurulmuş olması amacına ters düşmemek üzere, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Şirket mesul tutulamaz. Hizmet Veren, Kullanıcı’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir, önceden Kullanıcı’ya haber vermek kaydıyla Web Sitesi’nin erişilebilirliğini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir ya da geçici bakım ve devre dışı kalma faaliyetleri yürütebilir. Bununla birlikte eğer Şirket kendi isteği doğrultusunda Web Sitesi servisini devam ettirmeyi durdurursa Şirket, servis durumundan sonra tahsil ettiği tüm ücretleri Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla iade edecektir. Kullanıcı, Şirket’in servis durdurmaya kadar hak ettiği ücretleri Şirket’e ödemekle yükümlüdür.

9.15. Hizmet Veren, üye sayısını artırmak ve elektronik ticaret sistemini cazip kılmak, geliştirmek, genişletmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, tercih sayısını artırmak için veya pazarlama amacıyla Üyenin kimliğini üçüncü kişilere üyenin de rızasını alarak açıklayabilir veya Web Sitesi’nde belirtebilir. Bunun dışında, Şirket, Üye ile ilgili olarak kendisine verilen, Gizlilik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası kapsamındaki, gizli bilgileri, işbu Sözleşme amacı dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak ve bu bilgileri gizli tutacaktır. Meğerki Türkiye Cumhuriyeti resmi daireleri ile her türlü mahkeme veya savcılık bu bilgileri usulüne uygun talep etmiş bulunsun.

9.16. Hizmet Veren, iş bu Sözleşme ile Web Sitesi’nde yer alan diğer sözleşme hükümlerinde tek taraflı değişiklik yapma hakkını, yeni sözleşmeler düzenleme haklarını saklı tutar. Değişiklikle birlikte Kullanıcı, iş bu değişikliğe onay veya icazet vermediği takdirde Web Site hizmet ve servislerini derhal bırakacaktır. Kullanıcı ile gerçekleştirilen yürürlükteki satış işlemleri ile siparişler ve Kullanıcı’nın kazanılmış hakları saklıdır.

9.17. Türk Lirası ile satılmayan ürün ve hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin Merkez Bankasının belirlediği satış kurunun Türk Lira karşılığı olan tutarın kendisine faturalandırılacağını OtCrafts’ın ayrı bir ihbar ve ihtarını gerektirmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. OtCrafts, döviz üzerinden borçlanılan ödemenin gereği gibi yapılmadığı hallerde sipariş tarihiyle son tarih arasındaki kur farkını ve vade farkını talep etme hakkını her daim saklı tutar. Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

9.18.  www.otcrafts.com URL adresli web sitede yer alan diğer dil seçeneklerinin (Polonyaca, İngilizce vb.,) tercih edildiği takdirde Kullanıcı’nın karşılaşacağı metinler ve formatlar bütünüyle aynı metin ve formatların Türkçe uyarlaması esas alınarak oluşturulmuştur. Türkçe ile ilgili dil arasında farklı ibare ve ögelerin yer aldığı durumlarda ya da ilanda yer alan bilgi ve taahhütler konusunda taraflar ihtilafa düştüğü takdirde tarafların hak, yükümlülük ve sorumluluklarına sonuç bağlamak için münhasıran Türkçe metne itibar edilecektir.

10.GARANTİ REDDİ VE GARANTİ KOŞULLARI

10.1. Hizmet Verenin Web Site servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini, bu sözleşmede veya hizmet seviyesi sözleşmesinde belirtilen sınırlar dışında taahhüt etmez.

10.2. Şirket sadece, kendisine sunulan bilgi ve belgelere göre, sisteme dâhil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin fiktif kişiler olmadığını garanti eder. Hizmet Veren, Üyeyle diğer üyeler ve üye ile İş Ortakları arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şirket hiç bir şekilde, kullanıcıların üçüncü kişilerle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen hizmet ve malların ayıpsız olacağını, orijinal ve aynı elden olacağını, hizmetin verimli ve uygun nitelikleri haiz olacağını, siparişe uygun olacağını, sunulan hizmetlerin zarar ve ziyan doğurmayacağını, işbu Web Sitesi’nde sunulan ve sergilenen ürün ve hizmetlerin, aksi belirtilmedikçe, iş ortaklarının aktifinde yer aldığını ve İş Ortaklarının fikri mülkiyet hakları korumasında yer aldığından Hizmet Verenin ürün veya hizmetin kontrolü, bakımı, geliştirilmesi, güçlendirilmesi, onarılması, yenisiyle değiştirilmesi, yan hizmet sunulması gibi işlemleri gerçekleştireceği gibi benzer diğer hususları, aksi Kullanıcı’yla kararlaştırılmadığı sürece garanti etmez. Hizmet Veren, Kullanıcı’nın yer alacağı hukuki ilişkilerin tamamen ve kesinlikle dışındadır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı dış ülkelerdeki diğer üyelerle alım ve satım ilişkisine girilebileceğini ve bu özel durumdan dolayı yabancı ülkenin, anlaşmayı engelleyici ya da zorlaştırıcı özgün zorluklar yaratabilecek yaptırımları olabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3. Kullanıcı; Kullanıcı tarafından Web Sitesi üzerinde tamamlanmayan, aksayan, sekteye uğrayan tüm ürün ve hizmet alım-satım işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar veya ziyan ile i) OtCrafts’ın kontrolü ve hakimiyeti dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması; ii) İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların diğer Kullanıcılara siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması; iii) Şirket tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü zarar nezdinde OtCrafts’ın herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğünün bulunmadığını, Hizmet Verenin bu sonuçlara garanti vermediğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.4. OtCrafts’ın tamamen kontrolü dışında oluşabilecek, internet kullanımında kaynaklanabilecek birçok faktöre bağlı olarak Sitenin işlemesinde farklı biçimlerde sorunlar yaşanabilir (Web Sitenin süresiz faaliyet gösterememesi dahil). OtCrafts, hiçbir şart altında, Web Sitedeki hizmetlerin sürekli veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez. İşbu sözleşme maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz veya mevcut kanunlara aykırı hale düşerse dahi, diğer hükümler geçerli kalmaya devam edecektir. Kullanıcıların işbu sözleşmeye aykırı hareketleri, Şirketin tüm yasal hakları mahfuz kalmak kaydı ile hukuki işleme konacaktır.

10.5. Şirket, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Şirket, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, yer alan bilgilendirmelerin uygulandığı hallerde meydana gelecek olumlu ya da olumsuz sonuçları, linklerin kullanımından ve üçüncü parti sitelere yönlendirmeden kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğu garanti etmez. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir.

10.6. Kullanıcı, fiyatlandırma seçeneklerinden tercih ettiği seçeneğe göre hesaplanacak ücretleri aynı ödeme şartlarına göre ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Fiyatlar ve hizmetler aksi bir açıklamaya dek net fiyat olup KDV, stopaj vs. dâhidir. Komisyon ve kargo ücretleri saklıdır. Hizmet Verenin iş ortaklarının Web Sitesi üzerinden ilan ettikleri, duyurdukları fiyat ve ücret politikası ayrıntıları ve fiyat değişiklikleri halleri saklıdır. Hizmet Veren, ücretin veya fiyatın net olduğu veya olacağı hususunda garanti vermez.

11.VERGİLENDİRME

11.1. İşbu sözleşme kapsamı dışında kalan ve meydana gelebilecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanacak işlemler Hizmet Veren şirketin sorumluluğu ve taahhüdü dışında kalıp, sözleşmeye yansıtılacaktır. İşbu sözleşmenin doğumundan ve belgelendirilmesinden kaynaklanan Damga Vergisi ile diğer vergi ile harçlardan taraflar müteselsilen sorumludur.

11.2 Taraflardan birisi, işbu sözleşmenin ve sözleşme eklerinin bir nüshasını belirli bir fiziki veya dijital adrese gönderilmesi istediği takdirde sorumluluk, münhasıran talep eden tarafın üzerine bırakılır.

12.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

12.1. Kullanıcı kendi oluşturduğu veya Web Sitede paylaştığı, Hizmet Verenin kullanıcının erişimine sağladığı materyaller ile Hizmet Verende, web sitede bulunan hiçbir yazılı veya görsel materyali herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapamayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından, Hizmet Verenin; tüm logo, layer, ikon, modelleme ve taslakları, şablonları, banner tasarımları, her ne nitelikte olursa olsun web sitesi desen ve tasarımları ile arka plan görselleri ve işitsel verileri, ticari takdim şekilleri, yazı stili, sloganlar, içerikler, reklam unsurları, ticari takdim şekilleri, reklamlama teknikleri ve efektleri, animasyonlar, sayfa ve takdim düzeni, yönlendirmeler, yönlendirme konumlama teknikleri, algoritmaları ve bunlarla inhisar olmamak kaydıyla tüm telif, patent, marka hakkı ve sair tüm fikri mülkiyet unsur ve hakları (i) değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, iletilemez, görüntülenemez, görüntületilemez, tekrar üretilemez, yayılamaz, yayınlanamaz, türev işler ortaya çıkartılamaz, devredilemez, (ii) satılamaz, piyasaya sürülemez, kiralanamaz, tekrar lisans verilemez veya ticari gayeyle tekrardan düzenlenemez ve düzenletilemez, (iii) ayrılamaz, sökülemez, görsel veya işitsel bütünlüğü bölünemez, ters derlenemez, yeniden derlenemez, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz.

12.2. Kullanıcının oluşturduğu ve 7.1 maddeye göre tüm fikri mülkiyet ve telif, lisans haklarını Hizmet Verene paylaştırdığı tüm bilgi, belge ve datalar; yalnızca (i) Hizmet Veren tarafından sunulan servisin geliştirilmesi ve web sitesinin kapsamının genişlemesi, tanınırlığının artırılması, arızaların düzeltilmesi, bildirim üzere gerekli incelemelerin yapılması, (ii) Hizmet Veren tarafından kullanıcılarda veya tüketicilerde meydana gelecek zararların engellenmesi ve bu tür zararların önüne geçilmesi, (iii) Kanuni mahkeme ve icra dairelerinin, yetkili makamların, savcılığın istemi üzerine paylaşılması amaçlarıyla ve bu yolda yalnızca bu sebeplerle sınırlı olarak kullanabilir.

12.3. Hizmet Verenin, kullanıcıların oluşturduğu ve bu Web Sitede Hizmet Verenle, İş Ortaklarıyla, Diğer Kullanıcılarla paylaştığı, görsellediği, çerçevelediği, modellediği, değiştirdiği, yeniden derlediği, ters derlediği, ilettiği, dağıttığı, kopyaladığı, türevlediği, ters mühendislik işlemlerine tabi tuttuğu, satışa arz ettiği, sergilediği, hiçbir bilgi, belge, yazı, yorum, puanlama, metin, görsel-işitsel veri, konuşma içeriği ve sair datayı inceleme ve denetleme yükümlülüğü yoktur. Meğer ki kullanıcı veya üçüncü kişiler işbu bilgi veya belgenin üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkına konu olduğunu veya işbu bilgi veya belgelerin hukuka aykırı,zarar verici, olumsuz ve yasaklı ögeler ihtiva eden, suç veya kabahat unsuru teşkil eden,kötü niyetli bilgi veya belge niteliğinde olduğunu işbu bilgi veya belgenin Web Sitesi üzerinde yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde Hizmet Verene bildirimde bulunmuş olsun.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1. Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve Sözleşme’den doğan edimlerini doğrudan etkileyen i) yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, iç savaş, abluka, ii) aşırı ifa güçlüğü, internet hizmetlerinin milli veya global boyutta devre dışı kalması, durdurulması, iii) Web Site’nin esaslı şekilde saldırılara uğraması, yasal mercilerin erişim engeli kararının infazı, iv) elektrik ve internet nakil hatlarında meydana gelen esaslı arızalar ve teknik imkansızlıklar, lojistik imkansızlıklar, ürünün stoklarda kalmaması v) yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi Sözleşme’nin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda Tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Diğer sözleşmelerde ön görülen mücbir sebep hallerinde tarafların sahip olduğu fesih ve sözleşmenin iptali hakları saklıdır. İşbu sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle askıda kalması veya feshedilmesi, OtCrafts tarafından satışa arz edilen ürünlerin satışını konu alan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin de feshedildiği veya askıda kaldığı anlamına gelmez. Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası ve Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

14.FESİH

14.1. Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni diledikleri zaman sona erdirebilirler. Buna karşılık Hizmet Veren’in iş bu Sözleşme’yi feshedebilmesi için haklı feshi zorunludur. İş bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırılık, sözleşmenin haklı nedenle feshine sebebiyet verecektir. Taraflar, iş bu sözleşmeye aykırı davrandıkları takdirde her aykırılığın esaslı aykırılık teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin feshi, taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin ürün satışına dair Mesafeli Satış Sözleşmesinin feshi anlamına gelmez. Sözleşme ilişkisi sırasında doğmuş veya sözleşme ilişkisi sonlandıktan sonra dahi yürürlükte kalacağı kararlaştırılmış hak ve borçlar bakidir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Gizlilik Sözleşmesinin, Gizlilik Politikasının, KVK ve Çerez Politikası’nın ve sair tüm eklerin ön gördüğü fesih imkanları saklıdır.

15. DELİL SÖZLEŞMESİ

15.1. Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda OtCrafts’ın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, log, sinyal, trafik, IP omurga ve veri kayıtlarının, e-mail ileti kayıtlarının ve web sitede yapılmış tüm duyuru, ilan ve beyanat metinlerinin, görüşmelerin, konuşmaların, konuşma kayıtlarının, görüntü, ses ve her türlü telefon kayıtlarının, ödeme kaydı, ödeme dataları, Şirketin faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 193 uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

15.2. Kullanıcı, delil sözleşmesi dahilinde kararlaştırılan yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin Şirket tarafından paylaşılması ve bunun kullanıcıya bildiriminin ulaşmasından itibaren 7(yedi) gün içinde işbu belgeye yahut bilgiye itiraz edebilir. Bu minvalde tüm hesap, kayıt, özet, defter, fatura, makbuz vb. kullanıcı – hesap sözleşmesi nezdinde yer alan tüm veri, bilgi ve belgeler, talep edildiği takdirde, bir örneği ilgili şirket ile paylaşılır yahut bu belgelere erişim sağlanmasına izin verilir.

15.3. İtiraz, Şirketin üçüncü bağımsız bir denetim şirketiyle yapacağı ve giderlerinden hakkaniyet gerektirmediği sürece Tüketicinin sorumlu olacağı sözleşme ile üçüncü bağımsız denetim firması çatısı altında atanacak bilirkişinin yapacağı araştırma sonucunda sonuçlanır. Bu bilirkişi raporuna karşı Taraflar 3(üç)gün içinde tekrar itirazda bulunabilirler. Bu takdirde aynı veya farklı şirkette yer alan ve en az üç kişinin bulunduğu bilirkişi komisyonuna mevzubahis belge, ilk bilirkişi raporuyla birlikte inceleme-denetleme-araştırma için tevdi edilir ve bilirkişi komisyonu bu itirazı da karara bağlar. Kullanıcı, sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık halinde açılacak davada işbu ikinci uzman komisyonundan başka bir delil ile davalarındaki iddiaları ve vakaları ispat edemez. İkinci uzman komisyonu raporuna karşı dava açılması ve ikinci uzman komisyonu raporunun hukuka aykırılığının tespiti halinde ise ilgili davada artık genel ispat kuralları uygulanır.

16.TEBLİGAT

16.1. Şirket, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Kullanıcı’ya gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. Kullanıcının Hizmet Verenle paylaştığı veya Web Sitesine kaydolduğu sırada bildirdiği e-mail adreslerine ve ikametgâh adreslerine yapılacak tebligatlar da aynen geçerli sonuç doğurur. Hizmet Veren’in, kullanıcının sürekli ve devamlı olarak kullandığı e-mail adreslerini, ikametgâh adreslerini araştırma yükümlülüğü bulunmaz. Kullanıcı, ikametgâh adresi veya e-mail adresi değişikliklerini derhal OtCrafts’a bildirmekle mükelleftir.

17. YETKİ SÖZLEŞMESİ

17.1. İşbu Sözleşme’ye münhasıran Türk Hukuku uygulanır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde yalnızca İstanbul Merkez Hukuk Mahkemeleri, İstanbul Merkez Asliye Ticaret Mahkemeleri, İstanbul Merkez Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve İstanbul Merkez İcra Müdürlükleri ve İstanbul Merkez İcra Mahkemeleri yetkilidir.

17.2. Sözleşme yanının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ‘’tüketici’’ sıfatını haiz olması durumunda uyuşmazlığın değerine göre tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki İlçe veya İl (uyuşmazlığın değeri esas alınır) Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemesi de yetkilidir.

18. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

18.1. İşbu Sözleşme, tarafların sözleşme kurulduğu tarihteki iradeleri esas alarak yorumlanır.

18.2. İşbu Sözleşmenin herhangi bir sebepten tamamen veya kısmen imkansızlaşması, özellikle tazminat borcunun yahut sair mali yükümlülüklerin veya rücu hakkının kullanılmasının imkansızlaşmasına yorulamaz.

18.3. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, kullanılmayan haktan veya diğer haklardan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

18.4. İşbu Sözleşmenin belirli bir hükmünün veya bir kısmının geçersiz olması, diğer madde ve hükümlerinin de geçersiz olacağı veya tarafların işbu sözleşmede yer alan hak ve borçlarından feragat ettiği veya bu borçlarından kurtuldukları şeklinde yorumlanamaz. Taraflar, sözleşmenin kurulduğu tarihte karşılıklı özgür irade ile işbu sözleşmeyi kurmuşlardır.

19. FATURA

19.1. Kullanıcı; kendisine tevdi edilen fatura ve makbuzlara, belgenin maddi veya gayrımaddi ortamda tebellüğ alındığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde itiraz edebilir. Süre dahilinde faturaya itiraz edilmediği takdirde faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır.

20.YÜRÜRLÜK

20.1. İşbu Sözleşme 20 maddeden müteşekkil olup Sözleşmenin yürürlüğe girmesinde ‘’Taraf Bilgileri’’ başlığı altında kararlaştırılanlar tespite esas alınır. Taraf Bilgileri’nde belirtilen iş, işlem ve eylemlerden birisinin meydana gelmesiyle işbu sözleşme ve aşağıda yer alan sözleşmenin eki mahiyetindeki sözleşme ve dokümanlar yürürlüğe kendiliğinden girer.

İŞBU KULLANICI-HESAP SÖZLEŞMESİ; GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK POLİTİKASI İLE BİR BÜTÜNDÜR VE AYRILAMAZ EKİ NİTELİĞİNDEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE İŞBU BELİRTİLEN SÖZLEŞME VE METİNLERİ DE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. EĞER BU METİNLERDEN BİR VEYA BİRKAÇ TANESİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN WEB SİTE HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYI HEMEN BIRAKIN VE VARSA HESABINIZI ASKIYA ALIN VEYA KAPATIN.