KVKK Politikası

 

Unvanı

: OTCRAFTS GÜMÜŞ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No

: 0649121447700001

Adresi

: Yeşilyurt Mah.Sipahioğlu Cad. No:27 İç Kapı No:2 Bakırköy

Telefon

: 0555-335-33-93

KEP adresi

: otcraftsgumus@hs01.kep.tr

 

Tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Şirket Yönetmeliği çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, www.otcrafts.com URL adresindeki kayıtlarının, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolana bileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve 6098 sayılı KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklanna, hissedarlanna), kanunen yetkili başta, kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki makamlara, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklanna ve hizmet sağlayıcılarına aktarabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili;

i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunlann amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi) İşbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii) Bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix) Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.otcrafts.com adresindeki mevzuat gereği zorunlu formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını yazılı adresinde bulunan Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla, otcraftsgumus@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Şirket ile paylaştığım kişisel bilgilerimin ve özel nitelikli verilerin kişisel veri hükmünde olduğunu anladığımı, bu hususta Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye işbu verilerimin işlenmesi için açık rıza verdiğimi, Veri Sorumlusu sıfatını haiz Otcrafts Gümüş ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin veri sorumlusu sıfatından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiğimi, özel nitelikteki kişisel verilerimin tarafların Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması ürün ile hizmetlerin en yüksek performansta ve güvenilirlikte kullanılmasının sağlanması amaçlarıyla işleneceği konusunda bilgi aldığımı, işlenen verilerin aynı amaçlar doğrultusunda kimlere aktarılacağı konusunda bilgilendirildiğimi, bilgilerime dair veri toplama yöntemleri hakkında aydınlatıldığımı; ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum diğer kişisel verilerin de doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve hükümlerini okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı:……………………….

Adres:……………………….

Cep Tel./İletişim No:……………………..

E-mail adresi:……………………

Firma Unvanı ve Bilgileri:

OTCRAFTS GÜMÜŞ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Yeşilyurt Mah.Sipahioğlu Cad. No:27 İç Kapı No:2 Bakırköy

İş bu KVK Aydınlatma Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin bir eki mahiyetinde olup Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’yla birlikte kabul edilmiş sayılır.